دانشجویان محترم طراحی معماری؛

کلاس یک شنبه، مورخ 20 مرداد ماه 92، بدلیل درخواست های مکرر دوستان، مبنی بر عدم امکان انجام تکالیف و یافتن سایت پروژه؛ برگزار نمی شود.

بدیهی است اولا جلسه سه شنبه راس ساعت مقرر برگزار شده و ثانیا، هیچ گونه توجیه و توضیح مجددی مبتنی بر عدم یافتن سایت و انجام پروژه مطالعاتی پذیرفته نخواهد شد.

سپاس.

 

--------------------------------

پی نوشت : قرار بــــــــود با همراه من مستقیما تماس نگیرید!