دانشجویان محترم

پیرو مذاکرات شفاهی صورت گرفته در کلاس، مطالب و اطلاعات ذکر شده در اسرع وقت در وبلاگ قرار خواهد گرفت.

فراموش نفرمائید بایستی در بازه های زمانی حداکثر 48 ساعته، مطالب جدید ارسالی را چک بفرمائید. در این راستا، استفاده از گودر می تواند کمک شایان توجهی باشد.