اثر آدمی،

نویسنده،

یا موسیقیدان،

معمار،

یا هر آنکه باشد...

جلوه ای از "خود"  اوست.

(ساموئل بتلر - رمان نویس)