آموزش 3D Max - جلسه نهم

 • Undo


این دکمه یک مرحله قبلی را معکوس می کند یعنی آخرین عملیات انجام شده توسط شما را معکوس می کند.

 • Redo


این دکمه آخرین عملیات لغو شده توسط فرمان Undo را برمی گرداند.

 • Select and Link


این دکمه اشیاء انتخابی را به یکدیگر مرتبط می کند یعنی(Link) می دهد.

 • Unlink Select


این دکمه اشیاء انتخابی را که متصل هستند اتصالشان را از بین می برد.

 • Bind to space warp


این گزینه لفافه های فضایی را بر سیستم ذره ای مقید می کند.

 

 • منوی کرکره ای Selection Filter


به کمک این منوی کرکره ای می توانیم بر اساس انواع شی ها و ابزارهایی که در داخل نرم افزار است فیلترگذاری برای نوع انتخاب کنیم. یعنی هر کدام از انواعی که در این کرکره وجود دارد انتخاب شود، همان نوع و دسته را در نماها می توانیم انتخاب و تغییر دهیم.

 • Select Object


به کمک این دکمه می توانیم اشیاء داخل صحنه را انتخاب کنیم.

 • Select by Name


به کمک این گزینه می توانیم اشیاء داخل صحنه را بر اساس نام آنها انتخاب کنیم.

 • Selection Region


به کمک این گزینه می توان نوع و چگونگی انتخاب در صحنه را مشخص کرد.

 • Window/ Crossing


به کمک این گزینه می توان مشخص نمود که زمان انتخاب چند شی اگر مقداری از شی خارج از کادر ماند آن شی انتخاب شود یا خیر.

 • Select and move


به کمک این ابزار می توان اشیاء داخل صحنه را حرکت داد.

 • Select and Rotate


به کمک این ابزار می توان اشیاء داخل صحنه را چرخاند.

 • Select and Uniform Scale


به کمک این گزینه می توان یک شی را در راستای محورهای X ,Y, Z تغییر اندازه داد.

 • Reference Coordinate System


به کمک این منوی کرکره ای، می توانید نوع مرکز ثقل و محور چرخش یک شی را مشخص کنید که به چه صورت باشد؛ به صورت جهانی یا نما یا صحنه یا شخصی یا بر اساس تنظیمات سلسله مراتبی و غیره ...

/ 0 نظر / 20 بازدید