زندگانی...

هرگز با احمق ها بحث نکنید.

آنها اول شما را تا سطح خودشان پایین می کشند،

بعد با تجربه ی یک عمر زندگی در آن سطح،

شما را شکست می دهند.


                                       مارک تواین

/ 0 نظر / 9 بازدید